رطوبت گیرها

رطوبت گیرها معمولا برای خشک و پایدار نگه داشتن محصولات استفاده می شوند. رطوبت گیرها می‌توانند رطوبت هوا را با جذب فیزیکی یا با واکنش شیمیایی جذب کنند و در نتیجه رطوبت را در فضای بالای ظروف در بسته کاهش دهند.