اسپیسر

اسپیسر جزء جداکننده در شیشه های دوجداره است. اسپیسر باعث فراهم شدن درزگیری در شیشه های دوجداره می شود. نوع اسپیسر مورد استفاده در شیشه دوجداره موجب بالارفتن عملکرد عایق و دوام در آن می شود.